مدیریت حوزه علمیه استان تهران
حوزه علمیه تهران
صفحه اول حوزه تهران معاونت ها حوزه تهران حوزه تهران معاونت اداری مالی حوزه تهران دفتر برنامه ریزی و نظارت
.:: دفتر برنامه ریزی و نظارت ::.

تعریف: این دفتر جهت آموزش بودجه نویسی مدارس وهماهنگی با آنها– تشکیل کمیسیون تلفیق و پیشنهاد بوجه جاری و عمرانی واحد های حوزوی تحت پوشش استان وبخش هماهنگی و ارسال آن جهت صدورتخصیص از ستاد و همچنین نظارت حمایت گونه در زمینه های مالی و عمرانی و تجهیزات مدارس علمیه و برنامه ریزی  جهت طرح جامع عمرانی با ظرفیت سنجی مناطق شهرتهران و شهرستانهای استان جهت تأمین مدرسه را به عهده دارد و همچنین ثبت حقوقی اغلب مدارس علمیه در سامانه اشخاص حقوقی کشور جهت دریافت کد شناسه ملی و .... را در کارنامه خود دارد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران میباشد.
تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 02177488900 نمابر: 02177486007